เข้าระบบใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผาน
Group

หน้าหลัก
ที่ดินของรัฐ
รูปแปลงที่ดินของรัฐ (สธ1 กรมที่ดิน)
รูปแปลงที่ดินของรัฐ(พื้นที่ป่า)
ระวางที่ดิน
หมุดดาวเทียม
สถานีอ้างอิงถาวร VRS
หมุดดาวเทียม Major Control
แผนที่ หมุดดาวเทียม
ค้นหาแปลงที่ดิน ที่รังวัดด้วยระบบ VRS

เมนูสำหรับผู้ใช้ที่มี Username
ค้นหาข้อมูลหมุดดาวเทียม
ค้นหาหมุดดาวเทียมด้วยแผนที่
RTK Upload
VRS Upload
นสล. Upload
Rapid Static Upload (ทดสอบระบบ)
รายงานการรังวัดแปลงที่ดิน
รายงานคิวและผลการรังวัด VRS
Download
แจ้งปัญาหา(ถาม-ตอบ)
เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ
Land GPS สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบ(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
webmaster

 

 

    ติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ที่นี่.....

 

 

ข้อมูลระบบ RTK GNSS Network
สถานะชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
ข้อมูลระบบ
Download
การใช้งานโปรแกรม LandGPS
คู่มือเบื้องต้น LandGPS
การ Export จาก Trimble TSC2
การใช้ Trimble5700
โครงข่ายในปัจจุบัน
โครงข่ายที่กำลังดำเนินการ 2559-2561
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2558
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 การรังวัดออกโฉนด
Program LandGPS

 

©2010 dol-maptech.com